Phản đối Trung Quốc bằng cách ấn nút REPLAY

Trong tiếng Anh, PLAY hiểu đơn giản nhất nghĩa là CHƠI. Và REPLAY là chơi lại. Còn "To say somthing in play" có thể hiểu là : nói chơi (nói đùa) điều gì.


Trong trường hợp này có thể hiểu là nói CHƠI, CHƠI LẠI hay nói ĐÙA?